Vedtægter

I 1895 stiftedes den selvejende institution Kvindernes Bygning for at tilvejebringe lokaler for kvindeforeninger, fagskoler og lignende samt lokaler til foredrag, møder og udstillinger på et centralt sted i København.

Den 5. december 1895 valgtes det første repræsentantskab for Kvindernes Bygning. Det bestod af i alt 40 repræsentanter valgt af og blandt Komiteen for Kvindernes Bygning samt derudover en repræsentant fra de foreninger og institutioner, som tilsluttede sig arbejdet for bygningens tilblivelse.

Det finansielle grundlag var en fond, som pr. 31. marts 1919 udgjorde 147.701 kr., og som stammede fra Kvindernes Udstilling i 1895 og en indsamling i årene 1896-1900.

Bygningen blev indviet i 1936, og siden har udlejningsvirksomhed været det finansielle grundlag.

Den 17. maj 2006 oprettedes Kvindernes Bygnings Fond.


§ 1

Stk. 1. Formålet med Kvindernes Bygning er at tilbyde kvindeforeninger lokaler centralt i København, som er egnede til sekretariatsfunktioner, foredrag, møder, undervisning m.m. Desuden kan bygningen tilbyde kvinder lokaler til studieopgaver.

Stk. 2. Institutionens finansielle grundlag er udlejningsvirksomhed.

Stk. 3. Overskud af institutionens formue skal anvendes efter institutionens formål og til overførsel til Kvindernes Bygnings Fond efter repræsentantskabets bestemmelse.

Stk. 4. Institutionen er en selvejende juridisk person.

§ 2

Institutionens hjemsted og værneting er København.

§ 3

Institutionens midler skal, for så vidt de består af værdipapirer, til enhver tid være noteret på dens navn, og for kontante beholdningers vedkommende være indsat i et pengeinstitut på dens navn.

§ 4

Institutionens højeste myndighed er repræsentantskabet.

§ 5

Repræsentantskabet består af:

Stk. 1a. Op til 45 kvinder valgt af repræsentantskabet med livsvarige mandater dog jf. stk. 3. Der kan dog max. foretages to nyvalg pr. år og

Stk. 1b. en repræsentant med suppleant valgt af de foreninger, som oprindeligt stod bag Kvindernes Bygnings etablering. Mandaterne er personlige og anmeldes som sådanne for bestyrelsen.

Stk. 2. Repræsentanternes opgave er at varetage Kvindernes Bygnings interesser.

Stk. 3. En repræsentant slettes, såfremt der ikke er fremmøde på tre på hinanden følgende repræsentantskabsmøder uden skriftligt afbud.

§ 6

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april/maj måned.

§ 7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 10 repræsentanter eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fordrer det afholdt til behandling af et bestemt angivet emne, og indkaldes inden 14 dage af formanden.

§ 8

Stk. 1. Formanden indkalder skriftligt til repræsentantskabsmøde til afholdelse i København med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for repræsentantskabsmødet og antallet af ledige pladser i repræsentantskabet.

Stk. 2. Forslag fra repræsentanterne må for at kunne blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde være indleveret til formanden senest 1. marts, således at bestyrelsen har mulighed for at behandle det forud for udsendelse til repræsentanterne.

§ 9

Repræsentantskabsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Navneopråb.

3. Årsberetning.

4. Revideret regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af formandshonorar.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af:
a) Formand (hvert tredje år).
b) 2 bestyrelsesmedlemmer.
c) 2 suppleanter.
d) Repræsentantskabsmedlemmer.
e) 2 kritiske revisorer.

8. Orientering om regnskab for Kvindernes Bygnings Fond.

9. Valg hvert 2. år (ulige år) af 2 medlemmer og 1 suppleant til fondens bestyrelse.

10. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.

11. Eventuelt.

§ 10

Stk. 1. Hver repræsentant har én stemme.

Stk. 2. En personlig repræsentant kan desuden repræsentere én forening

Stk. 3. To eller flere foreninger kan ikke være repræsenteret af den samme person.

Stk. 4. Stemmeretten udøves personligt eller ved skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant. Ingen repræsentant må afgive stemme for mere end én fraværende repræsentant eller én forening, dog således at ingen tilstedeværende må have flere end 2 stemmer. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt en af repræsentanterne i mødet ønsker det.

§ 11

Stk. 1. Repræsentantskabet afgør alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 2. Det er beslutningsdygtigt, når, bortset fra bestyrelsen, 10 repræsentanter er til stede.

Stk. 2. Til vedtagelse af beslutninger om forandring i institutionens vedtægter eller om dens opløsning kræves dog, at to tredjedele af repræsentanterne er til stede, samt at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for beslutningen.

Stk. 3. Er to tredjedele af repræsentanterne ikke til stede, eller vedtages beslutningen af et flertal, men ikke med den nævnte kvalificerede majoritet, skal beslutningen fremlægges til vedtagelse eller forkastelse for et nyt repræsentantskabsmøde, som i løbet af 14 dage indkaldes med 14 dages varsel. Fuldmagter til at møde på det første repræsentantskabsmøde skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til det sidste. Det andet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed.


Stk. 4.
Der føres referat af repræsentantskabsmøderne. Det skal indeholde en fortegnelse over samtlige repræsentanter. Mødereferatet underskrives af dirigenten og formanden og udsendes til repræsentanterne.

§ 12

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet for 3 år ad gangen. Hvis formanden afgår i sin funktionsperiode, vælges ny formand på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 3 år og afgår efter tur, 2 ad gangen. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af, at en suppleant er tiltrådt bestyrelsen, fungerer hun i det afgåede bestyrelsesmedlems funktionstid.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

§ 13

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for institutionens forhold og afholder møder, så ofte formanden eller 2 af medlemmerne ønsker det. Formanden modtager et årligt honorar fastsat af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp herunder en juridisk konsulent.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 4. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Ved bestyrelsesmøder har de stemmeret for fraværende i den rækkefølge, hvori de er valgt.

Stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger skrives referat, der godkendes ved næste bestyrelsesmøde og underskrives af formand og sekretær.

§ 14

Kvindernes Bygning tegnes af formanden i forbindelse med næstformanden eller et bestyrelsesmedlem, dog således at retshandler angående erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af faste ejendomme kun kan afsluttes af den samlede bestyrelse med samtykke af et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede og evt. ekstraordinært repræsentantskabsmøde med simpelt flertal.

§ 15

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afgives til revision senest 15. februar, og revisors udkast skal foreligge senest 15. marts. Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor samt af 2 kritiske revisorer, valgt blandt repræsentanterne på det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 16

Stk. 1. Når lovlig beslutning på et repræsentantskabsmøde om opløsning af Kvindernes Bygning måtte træffes, træder Kvindernes Bygning i likvidation, og repræsentantskabsmødet bestemmer, ved hvem og hvordan likvidationen skal foregå. Når likvidationen er sluttet, skal der afholdes repræsentantskabsmøde, på hvilket resultatet meddeles og regnskabet fremlægges til godkendelse.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af Kvindernes Bygning tilfalder de overskydende midler Kvindernes Bygnings Fond.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 17. maj 2006 og erstatter vedtægter vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde 14. maj 1997.